Novatoursi lennud
+372 666 8000

Lennu andmed

REISIDOKUMENDID

Välismaale saab sõita kehtiva passi olemasolul. Passiga, mille kehtivusaeg lõppeb reisimise ajal, reisile ei lubata. Paljudes riikides kehtib nõue, et turisti pass peab olema kehtiv veel 6 kuud peale reisi lõppemise tähtaega, (võidakse nõuda isegi 12 kuu kehtivusaega). Soovitame need nõuded välja selgitada juba varakult, enne reisile minekut ning vajaduse korral vahetada pass uue vastu või  pikendades tema kehtivusaega. Täpsemat informatsiooni selle kohta võivad anda migratsiooniteenistused. Tuletame meelde, et laste isikudokumentide kehtivusaeg on lühem (2-5 aastat), sellepärast enne lastega reisimist tema vanemad (või hooldajad) peaksid sellele pöörama tähelepanu.

Reisijal peavad olema kaasas kõik vajalikud dokumendi (pass, viisa, väljakutse jms dokumendid). Mõningates riikides kehtib nõue, et riiki sisenedes peab reisijal olema vastav rahasumma reisimise jätkamiseks ja/või tagasisõidupilet. Reisibüroo ei võta endale vastutust ebameeldivuste ja kahjumi eest, mis on tingitud vastavate dokumentide puudumise korral. 
Ärge unustage kaasa võtta: I) Reisidokumente; II) Passi; III) Viisat;  IV) Kindlustuspoliisi; V) Prinditud elektronpiletit tema informatsiooniga; VI) Välisvaluutat; VII) Maksukaarte.

Reisimine Schengeni õigusruumi piirides

Schengeni õigusruumi piirides puudub riikidevaheline piirikontroll, piiride ületamisel ei kontrollita reisijate dokumente. Hoolimata sellest, reisides Schengeni õigusruumi riikide territooriumil, on samuti vajalik kehtiva tähtajaga pass. Kehtib ka mõningates riikides välja antud ID-kaart, (palume enne lendu pöörduda Teie riigi Välisministeeriumi informatsiooni saamiseks, kas Teie ID-kaart kehtib reisimiseks valitud sihtriigis). Perioodiliselt mõningates Schengeni riikides kehtestatakse piirikontroll rahvusliku ohutuse või muudel asjaoludel.

PILETID

Meie sõidutame ainult piletis ja/või reisijate nimekirjades olevaid reisijaid. Reisile registreerimise ajal on kohustuslik Teie isikut tõendav dokument. Neil juhtudel, kui on infot, et Teie pilet võib olla saadud ebaõiguslikul viisi, siis on meil õigus Teilt nõuda täiendavaid dokumente või infot, mis on seotud pileti ostmisega.
Pilet on nimeline ja teda ei tohi loovutada teistele isikutele. Piletiga ei tohi reisida ükski teine isik, kelle nime piletis ei ole. Piletit ei tagastata, see tähendab, et reisijal ei ole õigust tagastada piletit ja raha tagasi nõuda.
Teid ei lubata reisile, kui Teie ei esita kehtivat piletit (soovitame omada samuti reserveerimise kinnitust) sellele konkreetsele reisile, kehtivat isikudokumenti, samuti ka elektronpileti kasutamise juhtumitel, kui elektronpiletite andmebaasis puuduvad Teie andmed pileti ostmise kohta. Pilet kehtib ainult piletis näidatud reisile ja kuupäeval.

HINNAD

Pileti hinna sisse on arvatud ainult sõidukulud väljalennu lennujaamast kuni sihtpunkti lennujaamani, välja arvatud juhtumid, kui piletis on selgesti näidatud muud kulutused. Pileti hinna sisse ei ole arvestatud maapealse transpordi kulutused erinevate lennujaamade vahel ja sõidukulud lennujaamast linna. Teie pileti hind arvestatakse pileti ostmise kuupäeval kehtivate tariifide alusel vastavale kuupäevale ja marsruudile. Kui muudaksite oma reisimise kuupäeva, siis sel põhjusel võib muutuda pileti hind ja võivad muutuda samuti muud meie poolt kehtestatud maksud.

MAKSUD JA LÕIVUD

Ostes pileti, täiendavalt pileti hinnale peate maksma riigi, riiklikkude institutsioonide ja muude institutsioonide ning lennujaama operaatori poolt kehtestatuid makse ja lõive (näiteks lennujaama maks). Pileti ostmise ajal Teile teatatakse maksudest ja lõivudest, millised Teie peate maksma. Tuleb silmas pidada, et lennureiside maksud ja lõivud võivad muutuda. Sellistel juhtumitel, kui peale pileti ostmist varem kehtestatud maksud ja lõivud muutusid, siis olete kohustatud maksma täiendavalt maksude ja lõivude muutuste hinna erinevuse.

REISILE REGISTREERIMINE
Palume olla lennujaamas juba 2 tundi enne väljalennu kellaaega, et jätkuks aega kõikide registreerimise formaalsuste täitmiseks. Peale pagasi registreerimist saate lennukisse sisenemise kupongi. Peale seda peate läbima piirikontrolli, kus kontrollitakse dokumente ja läbima lennureiside turvakontrolli. Turvakontrollis võidakse kontrollida Teie käsipagasit.

ÕHUTRANSPORTIJA

Piletite müük toimub koostöös Taani õhutransportijaga „FlexFlight“, piletis olev nimetus võib olla lühendatud koodiga W2.
Lende sooritab lennukompanii  „GetJet Airlines“, „Avion Express“ või „SmartLynx Airlines“. Täpne lende sooritav õhutransportija on näidatud Teie tellimuse kinnituses.
Selles dokumendis olev reisi informatsioon on ainult peamine, enne lendu olete kohustatud tutvuma vastava õhutransportija Üldiste reisijate ja pagasi vedamise tingimustega, mille leiate:
„SmartLynx Airlines“: https://www.smartlynx.aero/
„GetJet Airlines“: https://www.getjet.aero/passenger-information/
„Avion Express“: http://www.avionexpress.aero/information-for-passengers/

Mitte kumbki nendest kompaniidest ei ole 22. märtsi 2006 a. Komisjoni reglemendi (EL) Nr. 474/2006 alusel koostatud õhutransportijate nimekirjas, milledele rakendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu  Reglementi (EL) Nr. 2111/2005 II osaga kehtestatud keelde tegevuse kohta Euroopa Liidus.

TRANSPORTIMISEST KEELDUMINE 

Lennukompanii võib keelduda Teie enda või Teie pagasi vedamisest reisiinformatsioonis oleva või lennukompaniide Üldiste reisijate ja pagasi vedamise tingimuste alusel ning samuti ka siis, kui on põhjust oletada, et võib toimuda või toimus üks või mitu allpool toodud asjaoludest:
1. Transportimisest keeldumine on kohustuslik vastavas riigis kehtivatele õigusaktide nõuetele;
2. Teie ise või Teie pagas võib olla ohtlik teiste reisijate ja lennuki meeskonna turvalisusele, tervisele, põhjustada neile ebamugavust või olla ohtlik lennukompanii ja reisijate varale;
3. Teie vaimne, emotsionaalne või füüsiline seisukord, kaasa arvatud Teie seisukord peale alkoholi või narkootiliste ainete tarvitamist, võiks põhjustada ohtu lennureisi turvalisusele, Teile endale, teistele reisijatele, lennuki meeskonnale, lennukompanii või reisijate varale, tekitada raskusi või ebameeldivusi meeskonna liikmetele nende teenistuskohustuste täitmisel;
4. Teie käitusite varasemate lennureiside ajal ebaviisakalt ja/või olite võetud kohtulikule vastutusele lennureiside turvalisuse reeglite rikkumise eest ning kui on põhjust oletada, et selline käitumine võib korduda;
5. Teie keeldusite läbima turvateenistuste kontrolli, keeldusite isiklikust ülevaatusest ja/või esemete kontrollimisest või vältisite neid;
6. Veate keelatuid esemeid;
7. Teie ei tasunud pileti hinda, makse ja lõive;
8. Teie ähvardasite, sõimasite või solvasite teisi kaasreisijaid, maapealse teenindamise personali või meeskonna liiget, osutasite vastupanu teenindavale personalile või meeskonna liikmetele nende kohustuste täimisel;
9. Teie ei täitnud seaduslikke maapealse teenindamise agentide, meeskonnaliikmete nõudeid, näiteks nõudeid, mis on seotud turvalisuse ja ohutusega;
10. Teie oma käitumisega põhjustasite ohtu teistele kaasreisijatele, maapealse teenindamise personalile, meeskonna liikmetele reisile registreerimise ja lennukisse pealeistumise ja/või lennu ajal;
11. Teil puuduvad või Teie ei esitanud kehtivat isikut tõendavat dokumenti, viisasid, püüate jõuda riiki, kus toimub ümberistumine ja mille jaoks Teil puuduvad kehtivad reisidokumendid , kui lennu ajal hävitasite oma reisidokumendid või keeldusite neid esitamast meeskonnaliikmetele, kelledel on õigus neid nõuda, või kui on põhjust oletada, et Teid ei lasta Teie sihtriiki või mõnda teise riiki, millede kaudu toimub transiitreisimine;
12. Teie ei suuda tõendada, et olete see isik, kes on kirjas piletis või reisijate nimekirjas;
13. Esitasite pileti, mis on välja antud ebaseaduslikult, esitasite pileti, mille kohta oli teatatud tema kaotsiminekust või kaotamisest varguse läbi, Teie pilet on võltsitud või rikutud ning seda pole võimalik identifitseerida, esitasite pileti, mis oli välja antud või vahetatud teiste, mitte meie volitatud isikute poolt.

SÕIDUPLAANID

Sõiduplaanides olevad ajad võivad muutuda enne Teie faktilist reisi algust. Lennukompanii ei garanteeri neid ja nad ei ole lennukompanii kohustused.

LASTEGA REISIMINE

Kuni 2 aasta vanustele rinnalastele, kes reisivad ilma eraldi istekohata, kehtib 100% allahindlus pileti hinnast, kuid on kohustuslik tasuda kütuse ja mõningaid lennujaama makse. Ostes lapsele edasi-tagasi pileti, veenduge, et tagasisõidu ajal laps ei ole juba või ei saa lennu ajal  2 aastaseks, vastasel korral ostke kaks eraldi piletit: edasisõidupilet – rinnalapse, tagasisõidu – lapsepilet. Rinnalast peab saatma täiskasvanud isik. Täiskasvanud isik, kes saadab rinnalast, peab olema vähemalt 16 aastane. Üks täiskasvanud isik võib saata ainult ühte rinnalast. Kui ostate rinnalapse pileti, siis talle ei anta eraldi istekohta. Kui soovite rinnalapsele eraldi  istekohta, siis peate ostma lapsepileti.
Pöörake tähelepanu sellele, et lennukis ei tohi olla rohkem kui 3 rinnalast.

Lastele vanuses 2-11 aastat (k.a.) soodustused ei kehti. Lapsed vanuses 12 kuni 15 (kaasa arvatud) aastat võivad iseseisvalt reisida ainult passi või sünnitunnistuse ja notari poolt kinnitatud volituse olemasolul. Nooremaid kui 12 aasta vanuseid lapsi peab saatma vähemalt 16 aastane täiskasvanud isik. Lapsi ilma neid saatvate isikuteta ei lubata lennukisse. Ilma saadetavate isikuteta laste sõidutamise teenust käesoleval ajal ei osutata.

INFORMATSIOON RASEDATELE

Vastavalt lennukompaniide kehtivatele Üldistele reisijate ja pagasi vedamise reeglitele, selleks et vältida riske, nõutakse rasedatel reisijatel arsti tõendi olemasolu, mis kinnitab, et rase reisija tervise seisukord lubab lennukiga sõita. Tõendis peab olema näidatud võimalikud riskid ja raseduse kestvus. Kui rasedus kestab 28 nädalat või enam,  siis selline tõend on kohustuslik. Arsti tõend peab olema välja antud mitte varem kui 7 päeva enne väljalendu.
Enne pileti ostmist organiseeritud turismireisile, milles on lennureisid, tuleb rasedusest teatada turismiagentuurile ja (või) reiside organisaatorile UAB “Novaturas” ning saada UAB “Novaturas” kinnituse.
Arsti tõend on vajalik registreerimise ajal ning kogu reisi jooksul. Vastavalt lennukompaniide Üldistele reisijate ja pagasi vedamise reeglitele, rasedaid naisi peale 32 raseduskuud ei lubata lennukisse. Lennukompanii võib keelduda vedada rasedaid naisi ka enne 32 raseduskuud, juhul kui on raseduse komplikatsioone, samuti naisi, kes sünnitasid vähem kui 7 päeva enne väljalendu.
Erandjuhtumitel lennuki saatja või kapten, hinnates naise tervise seisukorda enne väljalendu ja lennu olukorda (näiteks halvad meteoroloogilised tingimused, keeruline reis jms), võib keelduda vedada rasedat naist. Selliseid meetmeid rakendatakse, kui tekib kahtlus, et õhulend võib olla kahjulik naise tervisele. UAB “Novaturas” ja lennukompanii ei võta endale vastutust selle eest, et rasedal naisel puudub arsti tõend, milles on näidatud raseduse kestvus, võimalikke riske ja kinnitust lennata lennukiga, samuti lennuki meeskonna otsuste eest raseda naise suhtes.

PUUETEGA REISIJAD

Üldine informatsioon:

Hoolitseme selle eest, et õhureisi ajal puuetega reisijad tunneksid end võimalikult mugavalt, abistame neid nii, nagu näevad ette EL direktiivi 1107/2006 nõuded. Palume reisijaid varakult teatada (vähemalt 48 tundi enne väljalendu) , millist abi nad vajavad.
Soovitame pileti tellimise ajal informeerida reisija puuetest. Reisijad võivad ise tellida spetsiaalse abi piletite reserveerimise ajal.
Lennukompanii poolt osutatavad teenused:
Meie lendude ajal osutatakse ainult invaliidi ratastoolide teenuseid.
Lamavat isikut ei lubata lennukisse, spetsiaalset meditsiinilist abi ei osutata.
• WCHR – invaliidi ratastool kuni lennuki trepini – reisija võib ise minna trepist üles ja alla ja istuda oma kohale lennukis, kuid ratastool on vajalik jõudmiseks ooteruumist kuni lennuki trepini.
• WCHS – invaliidi ratastool kuni lennuki trepini – reisija ei saa ise minna trepist üles ja alla, kuid ta saab iseseisvalt tõusta ratastoolist ja istuda oma kohale lennukis.
• WCHC – invaliidi ratastool lennuki kabiini – reisija on täiesti liikumisvõimetu, ratastool on vajalik kuni oma kohale istumiseni lennukis.
• WCHP – isiklik invaliidi ratastool – reisija reisib oma isikliku ratastooliga, kas tavalise või akumulaatoritega ratastooliga. Lennukis on lubatud kasutada ainult kuivakupatareisid.
Ei ole lubatud kasutada ratastoole, kui nendes kasutatakse akusid, milledest võib vedelik välja voolata.
Reisijad, kes ei saa ise enda eest hoolitseda lennu ajal, samuti psüühiliste või motoorika häiretega reisijad, tohivad lennukiga lennata ainult terve täiskasvanud inimese saatel. Kõik puuetega reisijad peavad istuma tavalistes täisnurkse seljatoega lennuki istmetes.
Isiklik ratastool transporditakse pagasi osakonnas nagu registreeritud pagas, lisaraskusena lubatud tasuta pagasi kaalule. Kuivakupatareidega ratastooli võib anda pagasis vedamiseks järgmistel tingimustel:
• Patareid on välja lülitatud;
• Patarei klemmid on isoleeritud;
• Patarei on turvaliselt kinnitatud ratastooli külge.
Reisija isiklik ratastool (WCHP) toimetatakse konveieriga lennujaama saabumissaali. Kuni selle momendini kasutatakse lennujaama ratastooli. Agent abistab reisijat pagasi vastuvõtmisel ja liikumisel vastuvõtu saali.
Puuetega reisijad võivad lennukisse siseneda kas esimestena, viimastena või teiste reisijatega samal ajal, sõltuvalt sellest, millist abi nad vajavad.

PAGASI VEDAMINE

Üldine informatsioon:

Pagasimäärad reisija kohta (välja arvatud INF alla 2.a.):
Käsipagas – 1 ühik maksimaalse kaaluga 5 kg;
Äraantav pagas – 1 ühik maksimaalse kaaluga 13 kg või 15 kg või 20 kg sõltuvalt konkreetsest lennust ja sihtkohast.
(Täpne äraantava pagasi määr on näidatud konkreetse lennu „Lisatud pagas“ aknas ja Piletil).
Pagasimäärad väikelastele INF (alla 2 eluaasta) ilma kinnitatud istekohata:
lennud väljuvad/saabuvad Vilniusest: lubatud 1 ühik äraantavat pagasit kuni 10 kg ja 1 kokkukäiv kergkäru;
lennud väljuvad/saabuvad Riiast: ei ole ette nähtud pagasit, lubatud ainult 1 kokkukäiv kergkäru;
lennud väljuvad/saabuvad Tallinnast: ei ole ette nähtud pagasit, lubatud ainult 1 kokkukäiv kergkäru.


Tasu täiendava pagasi ja ülekaalu eest
Juhul kui ületatakse tasuta registreeritud pagasi kaal ja kohtade arv, siis tuleb tasuda üheaegselt nii pagasi ülekaalu kui ka kohtade arvu tasu. Ei kehti piiranguid [ldise pagasi kogukaalu kohta, kuid ühe pagasipakendi kaal ei tohi ületada 32 kg. Pakendit, mille kaal on suurem kui 32 kg, ei registreerita. Sellise pakendi peate nii ümber pakkima, et ühe koha kaal ei oleks suurem kui 32 kg. Soovitame iga kohvri külge kinnitada etikett oma nime ja aadressiga. Mitme reisija lubatavat pagasi kogust ja kaalu ei liideta ja arvestatakse igale reisijale eraldi.

Käsipagas

Lennuki kabiini on lubatud kaasa võtta üks pagasi ühik kaaluga kuni 5 kg, mille mõõtmed ei ületa 55x45x25cm (kaasa arvatud sangad ja rattad). Kui selline norm ületatakse, siis pagas tuleb registreerida. Seda tehakse Teie enda ja kaasreisijate mugavuse ning turvalisuse eesmärgil, kuna kabiinis olev ruum pagasi jaoks on piiratud.

Pagasi keelatud esemete nimekiri

Turvalisuse eesmärgil on KEELATUD vedada (nii lennuki kabiinis kui registreerimata pagasis, samuti registreeritud pagasis) järgmisi esemeid:
• lõhkeaineid (näit: laskemoona, ilutulestikku, signaalrakette);
• põlevaid vedelikke ja tahkeid aineid (näit: välgumihkli gaasiballoone, tuletikke, värvaineid, lahusteid, tahket kütust, muid kergesti süttivaid esemeid ja aineid, isesüttivaid aineid; aineid, mis veega reageerimisel eraldavad põlevaid gaase jms esemeid);
• põlevaid, mitte põlevaid, mürgiseid ja surve all olevaid gaase (näit: pisargaasi, gaasivalgusteid, butaani, propaani, kämpingu gaase, hapnikuballoone);
• dokumentide toimikuid ja dokumentide  kaasi nendesse installeeritud turvaseadmetega;
• oksüdeeruvaid aineid (näit valgendusaineid, vesinikülihapet);
• mürgiseid ja nakatavaid aineid (näit arseenik, tsüaniidid, mõningad insektisiidid);
• radioaktiivseid aineid;
• oksüdeeruvaid aineid (näit happed, leelised, vedela elektrolüüdiga akud, elavhõbe);
• muud esemed ja ained, näit magnetiseeruvad, tervisele kahjulikud ja ärritavad;
• esemeid, millede transportimine on keelatud riiklikkude seadustega või valitsuste otsustega vastavatesse riikidesse või nendest ülelendude ajal;
• esemeid, mida pole võimalik paigutada reisilennukitesse nende kaalu või gabariitide tõttu;
• esemeid, mis eraldavad teravaid lõhnu;
• toiduaineid pagasis, mis võivad rikkuda kogu muu pagasi;
• kauba näidiste ja komplektide koostises võib olla keelatud esemeid, sellepärast on vajalik informatsioon nende esemete koostisest, et veenduda, kas neid esemeid tohib pagasis vedada.

Käsipagasi KEELATUD esemete nimekiri:

• tulirelvad ja nende koopiad ( näit haavlipüssid, õhupüstolid; vinttulirelvad; katapuldid; harpuunid ja ahingud; humaansed loomade hävitamise vahendid; tulekustutid; signaalipüstolid; stardipüstolid; tulirelvade täpsed koopiad või imitatsioonid; igat tüüpi mängurelvad; tulirelvade osad (välja arvatud teleskoobilised jälgimise aparaadid ja optilised sihikud); väikesekaliibrilised püstolid; laserid; elektrišoki  seadmed, mida kasutatakse kariloomade ajamisel; välgumihklid, mis on tulirelvadega sarnased; peidetud ja maskeeritud tulirelvad);
• külmrelvad ja teravad esemed, mille kasutamisel võidakse haavata – täägid, noad ja muud sarnased ohtlikud esemed (näit kirved, nooled, noolekesed; alpinistide saabaste konksud; jääkirved ja kirkad; uisud; noad fikseeritava hüppava teraga – ükskõik millise tera pikkusega; noad, kaasa arvatud rituaalsed noad, mille tera on pikem kui 6 cm, mis on valmistaud metallist või muust materjalist ja on küllaldaselt tugevad ja milliseid v]ib trakteerida kui relvi; liharaiumise kirved; habemenoad; mõõgad; skalpellid; käärid tera pikkusega üle 6 cm; suusakepid; mõõgad ja epeed; visatavad tähekujulised külmrelvad; tööriistad, mida võidakse kasutada relvadena, näit puurid, puulõikenoad, taskunoad, igat tüüpi saed, kangid, haamrid, tangid, mutrivõtmed);
• nürid esemed, milledega võib teha vigastusi (näit pesapalli kurikad; kurikad; kaikad; sottpalli kurikad; kriketi kurikad; golfikepid; jäähoki kepid; lakrose kepid; piljardi,  pulo või  snukeri kiid; võitluskunsti tarvikud).
Sõites EL liikmesriikidesse nagu Island, Norra või Šveits, on lubatud kaasa võtta vedelikke mitte suuremates kui 100 ml mahuga anumates, mis kõik on pandud ühte plastikkotti, mille kogumahtuvus ei ületa 1 liitrit. Plastikkott peab olema läbipaistev ja kinnipandav.

Tagava liitiumpatareide vedamine:
Tagavara liitiumpatareid, näit arvutite ja DVD mängijate laetavad patareid ja liitiumi AA tüüpi patareisid on lubatud vedada ainult KÄSIPAGASIS.
Lennu ajal on KEELATUD kasutada antennidega seadmeid; seadmeid, mis tarbivad palju energiat; laserseadmeid..

Sporditarbed

Jalgrattad
Jalgratastele vedamisel on kehtestatud fikseeritud suurusega maks - 140 (40 ERU). Jalgratta vedamisest olete kohustatud eelnevalt teatama. Standardne jalgratas on ühe istmega ja ilma mootorita. Jalgratas peab olema pakitud, rool ja pedaalid peavad olema eemaldatud. Jalgrattad-kärud ja kolmerattalised jalgrattad maksustatakse kahekordse tariifiga.

Sukeldumise vahendid
Sukeldumisvahendite komplekt koosneb: täitmata hapnikuballoon, ballooni rõhu reduktor, rihm hapnikuballooni kinnitamiseks, rõhumõõtur, sukeldumise mask, üks nuga ja üks päästevest. Ballooniga sukeldumisseadme vedamise maks - (40 EUR).
Ilma hapnikuballoonita sukeldumisseadmete vedamine on tasuta, kui ei ületata lubatavat pagasi kogust, vastasel korral tuleb maksta liigse kaalu või koha eest.

Golfi varustus
Golfi varustuse komplekt koosneb: kepp, golfi korv ja paar saapaid. Golfi tarvikute vedamise maks on fikseeritud suurusega - (40 EUR).

Suusavarustus
1 inimesel võib olla 1 ühik suusavarustust kuni 8 kg. Suusavarustuse transfeeritasu 40 eur.

Purjelauad, surfamislauad ja lohed
Purje- ja surfamislaudadele on kehtestatud  fikseeritud vedamise maks (50 EUR).

* Näidatud hinnad kehtivad sõidu kohta ühele poole.

Spordiinventar, mida ei lubata lennukisse:
• Tulirelvad ja laskemoon;
• kajakid, kanuud ja aerud;
• deltaplaanid;
• teivashüppe teibad;
• odad.

Koduloomade vedamine (on lubatud ainult kabiinis)
Lennukompanii lubab transportida koduloomi (kasse ja koeri), kui neid transporditakse selleks kohandatud konteinerites ja kui neil on kehtivad tervise ja vaktsineerimise tõendid, load transportimiseks ja muud dokumendid, mida nõuavad sihtriigi ning transiidi riigid. Koduloomi tohib vedada ainult lennukompanii kirjaliku loa olemasolul.
Koduloomad (ainult kassid ja koerad) lubatakse lennuki kabiini, kui nende kaal (koos konteineriga) ei ületa 8 kg. Maksimaalsed lubatavad konteineri mõõtmed – 48x32x29 cm. Koduloomade vedamise maks - (45 EUR)* Näidatud hinnad kehtivad sõidu kohta ühele poole.
Reisijatele, kes veavad koduloomi, on kehtestaud istekoha valiku piirangud. Puuri tohib hoida ainult lennuki põrandal.
Reisijatele, kelledel on kuulmise/nägemise häireid ja kes reisivad koos juhtkoeraga, koera vedu on tasuta.
Õhutransportija ei vastuta selle eest, kui koduloom haigestub või sureb lennu ajal.

ÕHUTRANSPORTIJA VASTUTUS

Õhutransportija vastutus on kehtestatud Konventsiooniga, vastavate reeglitega, rahvusvahelise õhutranspordi unifitseerimisega, mis on alla kirjutatud  12. oktoobril 1929 a. Varssavis; 1955 a. Haagi Konventsiooni protokolliga vastavate reeglite suhtes, mis on seotud rahvusvahelise õhutranspordi unifitseerimise 12. oktoobril 1929 a. kehtestatud reeglite muudatustega,  28. mai 1999 a. Montreali Konventsiooniga kehtestatud vastavate rahvusvaheliste õhutranspordi reeglite ühtlustamisega ja 13. mai 2002 a. Euroopa Parlamendi ning Nõukogu määrusega Nr. 889/2002, mis osaliselt muudab Nõukogu määrust (EL) Nr. 2027 -  õhutransportija vastutust õnnetusjuhtumite korral.

Pagasi vedamine

Lennukompanii vastutus pagasi eest on piiratud vastavates õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonides kehtestatud suurustega. Juhul kui ühe ühiku pagasi kaal ei ole fikseeritud tema registreerimise kviitungis, siis loetakse, et ühe ühiku pagasi kaal ei ületanud vastava klassi pagasi lubatavat kaalu. Neil juhtumitel, kui Teie registreeritud pagasi väärtus on suurem kui maksimaalne lennukompanii vastutuse väärtus, siis soovitame Teil oma pagas kindlustada enne reisile minekut.
Lennukompanii ei vastuta Teie pagasi poolt põhjustatud kahjumi eest, kaasa arvatud reisijate vigastused, mida põhjustas Teie pagasis olev vara. Teie olete vastutav ükskõik millise kahjumi eest, mida põhjustas Teie pagas teistele isikutele ja varale, kaasa arvatud lennukompanii vara.
Lennukompanii ei vastuta ükskõik millise kahjumi eest esemetele, mille vedamine registreeritud pagasis on keelatud käesoleva informatsiooniga ja lennukompanii Üldiste reisijate ning pagasi vedamise tingimustega, kaasa arvatud purunevad ja kiiresti riknevad esemed, halvasti pakendatud esemed, varem rikutud või üle koormatud pagas, väikesed kahjustused, nagu kriimustused, lõiked, painutused, määrdumised, mis tekkisid tavalise kulumise korral, hinnaliste esemete eest, nagu raha, võtmed, ravimid, meditsiinilised dokumendid, prillid, fotoaparaadid, videokaamerad ja muud väärtuslikud  elektroonika ja tehnilised seadmed ja nende tarvikud, arvutid, isiklikud elektronseadmed, telefonid, mobiiltelefonid, juveliirtooted, väärismetallid, vääris- ja poolvääriskivid, muusikainstrumendid, dokumendid, väärtpaberid ning muud hinnalised esemed, kunstilooming, äridokumendid, passid ja muud isikut tõendavad dokumendid ja nende näidised.
Lennukompanii ei võta endale vastutust vähe tähelepanuväärsete ja väikeste pinnapealsete pagasi kahjustamise eest, mis tekkisid loomuliku kulumise korras reisi ajal.

PRETENSIOONID

Kui isik, kellel oli pagasi registreerimise kviitung ja ta võttis vastu pagasi ning ta ei esitanud mitte mingeid kaebusi, siis see on küllaldane tõendus, et pagas oli kohale toimetatud heas seisukorras, kui just Teie ei väida vastupidist.
Juhul kui soovite lennukompaniile esitada pretensiooni või hagiavaldust kahjumi eest registreeritud pagasi suhtes, siis olete kohustatud teatama sellest lennukompaniile kohe peale seda, kui avastasite kahjumi, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul peale pagasi kättesaamist. Kui soovite esitada pretensioone hilinenud registreeritud pagasi saamise suhtes, siis peate sellest teatama lennukompaniile kahekümne ühe (21) päeva jooksul peale pagasi kättetoimetamist. Iga selline teade peab olema esitatud kirjalikult.
Lennukompanii arutab Teie pretensioone sisetöökorraga kehtestatud reeglite alusel, juhindudes rakendatavate õigusaktide kohustuslikkudest nõuetest.
Pretensioonide esitamisel kahjumi kompenseerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
a) pilet;
b) vastava pagasi kviitung;
c) dokumendid, mis kinnitavad pagasi parandamise kulutusi või kinnitust, et pagasit ei ole võimalik  parandada;
d) dokumendid, mis kinnitavad pagasi ja /või pagasis olnud esemete väärtust;
e) dokumendid, mis kinnitavad otsest kahjumit hilinenud pagasi õhutranspordiga kättetoimetamise   korral.

MUUD TINGIMUSED

Teie ja Teie pagasi vedamisele rakendatakse ka muid reegleid, mis on seotud turvalisusega, punktuaalsusega ja reisijate mugavusega. Samuti rakendatakse reegleid, mis puudutavad iseseisvalt reisivate laste, puuetega reisijate, rasedate naiste ja haigete reisijate vedamist, elektronseadmete ja esemete kasutamise piiranguid lennukis, ohtlikkude esemete vedamist, alkohoolsete jookide ja tubakatoodete lennukis tarvitamise piiranguid, vedamisest keeldumist jms.

Välismaale saab sõita kehtiva passi olemasolul. Passiga, mille kehtivusaeg lõppeb reisimise ajal, reisile ei lubata. Paljudes riikides kehtib nõue, et turisti pass peab olema kehtiv veel 6 kuud peale reisi lõppemise tähtaega, (võidakse nõuda isegi 12 kuu kehtivusaega). Soovitame need nõuded välja selgitada juba varakult, enne reisile minekut ning vajaduse korral vahetada pass uue vastu või  pikendades tema kehtivusaega. Täpsemat informatsiooni selle kohta võivad anda migratsiooniteenistused. Tuletame meelde, et laste isikudokumentide kehtivusaeg on lühem (2-5 aastat), sellepärast enne lastega reisimist tema vanemad (või hooldajad) peaksid sellele pöörama tähelepanu.

Reisijal peavad olema kaasas kõik vajalikud dokumendi (pass, viisa, väljakutse jms dokumendid). Mõningates riikides kehtib nõue, et riiki sisenedes peab reisijal olema vastav rahasumma reisimise jätkamiseks ja/või tagasisõidupilet. Reisibüroo ei võta endale vastutust ebameeldivuste ja kahjumi eest, mis on tingitud vastavate dokumentide puudumise korral. 
Ärge unustage kaasa võtta: I) Reisidokumente; II) Passi; III) Viisat;  IV) Kindlustuspoliisi; V) Prinditud elektronpiletit tema informatsiooniga; VI) Välisvaluutat; VII) Maksukaarte.

Reisimine Schengeni õigusruumi piirides

Schengeni õigusruumi piirides puudub riikidevaheline piirikontroll, piiride ületamisel ei kontrollita reisijate dokumente. Hoolimata sellest, reisides Schengeni õigusruumi riikide territooriumil, on samuti vajalik kehtiva tähtajaga pass. Kehtib ka mõningates riikides välja antud ID-kaart, (palume enne lendu pöörduda Teie riigi Välisministeeriumi informatsiooni saamiseks, kas Teie ID-kaart kehtib reisimiseks valitud sihtriigis). Perioodiliselt mõningates Schengeni riikides kehtestatakse piirikontroll rahvusliku ohutuse või muudel asjaoludel.

PILETID

Meie sõidutame ainult piletis ja/või reisijate nimekirjades olevaid reisijaid. Reisile registreerimise ajal on kohustuslik Teie isikut tõendav dokument. Neil juhtudel, kui on infot, et Teie pilet võib olla saadud ebaõiguslikul viisi, siis on meil õigus Teilt nõuda täiendavaid dokumente või infot, mis on seotud pileti ostmisega.
Pilet on nimeline ja teda ei tohi loovutada teistele isikutele. Piletiga ei tohi reisida ükski teine isik, kelle nime piletis ei ole. Piletit ei tagastata, see tähendab, et reisijal ei ole õigust tagastada piletit ja raha tagasi nõuda.
Teid ei lubata reisile, kui Teie ei esita kehtivat piletit (soovitame omada samuti reserveerimise kinnitust) sellele konkreetsele reisile, kehtivat isikudokumenti, samuti ka elektronpileti kasutamise juhtumitel, kui elektronpiletite andmebaasis puuduvad Teie andmed pileti ostmise kohta. Pilet kehtib ainult piletis näidatud reisile ja kuupäeval.

HINNAD

Pileti hinna sisse on arvatud ainult sõidukulud väljalennu lennujaamast kuni sihtpunkti lennujaamani, välja arvatud juhtumid, kui piletis on selgesti näidatud muud kulutused. Pileti hinna sisse ei ole arvestatud maapealse transpordi kulutused erinevate lennujaamade vahel ja sõidukulud lennujaamast linna. Teie pileti hind arvestatakse pileti ostmise kuupäeval kehtivate tariifide alusel vastavale kuupäevale ja marsruudile. Kui muudaksite oma reisimise kuupäeva, siis sel põhjusel võib muutuda pileti hind ja võivad muutuda samuti muud meie poolt kehtestatud maksud.

MAKSUD JA LÕIVUD

Ostes pileti, täiendavalt pileti hinnale peate maksma riigi, riiklikkude institutsioonide ja muude institutsioonide ning lennujaama operaatori poolt kehtestatuid makse ja lõive (näiteks lennujaama maks). Pileti ostmise ajal Teile teatatakse maksudest ja lõivudest, millised Teie peate maksma. Tuleb silmas pidada, et lennureiside maksud ja lõivud võivad muutuda. Sellistel juhtumitel, kui peale pileti ostmist varem kehtestatud maksud ja lõivud muutusid, siis olete kohustatud maksma täiendavalt maksude ja lõivude muutuste hinna erinevuse.

REISILE REGISTREERIMINE
Palume olla lennujaamas juba 2 tundi enne väljalennu kellaaega, et jätkuks aega kõikide registreerimise formaalsuste täitmiseks. Peale pagasi registreerimist saate lennukisse sisenemise kupongi. Peale seda peate läbima piirikontrolli, kus kontrollitakse dokumente ja läbima lennureiside turvakontrolli. Turvakontrollis võidakse kontrollida Teie käsipagasit.

ÕHUTRANSPORTIJA

Piletite müük toimub koostöös Taani õhutransportijaga „FlexFlight“, piletis olev nimetus võib olla lühendatud koodiga W2.
Lende sooritab lennukompanii UAB „Small Planet Airlines“ või „SmartLynx Airlines“. Täpne lende sooritav õhutransportija on näidatud Teie tellimuse kinnituses.
Selles dokumendis olev reisi informatsioon on ainult peamine, enne lendu olete kohustatud tutvuma vastava õhutransportija Üldiste reisijate ja pagasi vedamise tingimustega, mille leiate:
„SmartLynx Airlines“: www.smart-lynx.com/?Doc=199
„Small Planet Airlines“: www.smallplanet.aero/lt/reisid/informatsioon/üldised-vedamise -tingimused. 
Mitte kumbki nendest kompaniidest ei ole 22. märtsi 2006 a. Komisjoni reglemendi (EL) Nr. 474/2006 alusel koostatud õhutransportijate nimekirjas, milledele rakendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu  Reglementi (EL) Nr. 2111/2005 II osaga kehtestatud keelde tegevuse kohta Euroopa Liidus.

TRANSPORTIMISEST KEELDUMINE 

Lennukompanii võib keelduda Teie enda või Teie pagasi vedamisest reisiinformatsioonis oleva või lennukompaniide Üldiste reisijate ja pagasi vedamise tingimuste alusel ning samuti ka siis, kui on põhjust oletada, et võib toimuda või toimus üks või mitu allpool toodud asjaoludest:
1. Transportimisest keeldumine on kohustuslik vastavas riigis kehtivatele õigusaktide nõuetele;
2. Teie ise või Teie pagas võib olla ohtlik teiste reisijate ja lennuki meeskonna turvalisusele, tervisele, põhjustada neile ebamugavust või olla ohtlik lennukompanii ja reisijate varale;
3. Teie vaimne, emotsionaalne või füüsiline seisukord, kaasa arvatud Teie seisukord peale alkoholi või narkootiliste ainete tarvitamist, võiks põhjustada ohtu lennureisi turvalisusele, Teile endale, teistele reisijatele, lennuki meeskonnale, lennukompanii või reisijate varale, tekitada raskusi või ebameeldivusi meeskonna liikmetele nende teenistuskohustuste täitmisel;
4. Teie käitusite varasemate lennureiside ajal ebaviisakalt ja/või olite võetud kohtulikule vastutusele lennureiside turvalisuse reeglite rikkumise eest ning kui on põhjust oletada, et selline käitumine võib korduda;
5. Teie keeldusite läbima turvateenistuste kontrolli, keeldusite isiklikust ülevaatusest ja/või esemete kontrollimisest või vältisite neid;
6. Veate keelatuid esemeid;
7. Teie ei tasunud pileti hinda, makse ja lõive;
8. Teie ähvardasite, sõimasite või solvasite teisi kaasreisijaid, maapealse teenindamise personali või meeskonna liiget, osutasite vastupanu teenindavale personalile või meeskonna liikmetele nende kohustuste täimisel;
9. Teie ei täitnud seaduslikke maapealse teenindamise agentide, meeskonnaliikmete nõudeid, näiteks nõudeid, mis on seotud turvalisuse ja ohutusega;
10. Teie oma käitumisega põhjustasite ohtu teistele kaasreisijatele, maapealse teenindamise personalile, meeskonna liikmetele reisile registreerimise ja lennukisse pealeistumise ja/või lennu ajal;
11. Teil puuduvad või Teie ei esitanud kehtivat isikut tõendavat dokumenti, viisasid, püüate jõuda riiki, kus toimub ümberistumine ja mille jaoks Teil puuduvad kehtivad reisidokumendid , kui lennu ajal hävitasite oma reisidokumendid või keeldusite neid esitamast meeskonnaliikmetele, kelledel on õigus neid nõuda, või kui on põhjust oletada, et Teid ei lasta Teie sihtriiki või mõnda teise riiki, millede kaudu toimub transiitreisimine;
12. Teie ei suuda tõendada, et olete see isik, kes on kirjas piletis või reisijate nimekirjas;
13. Esitasite pileti, mis on välja antud ebaseaduslikult, esitasite pileti, mille kohta oli teatatud tema kaotsiminekust või kaotamisest varguse läbi, Teie pilet on võltsitud või rikutud ning seda pole võimalik identifitseerida, esitasite pileti, mis oli välja antud või vahetatud teiste, mitte meie volitatud isikute poolt.

SÕIDUPLAANID

Sõiduplaanides olevad ajad võivad muutuda enne Teie faktilist reisi algust. Lennukompanii ei garanteeri neid ja nad ei ole lennukompanii kohustused.

LASTEGA REISIMINE

Kuni 2 aasta vanustele rinnalastele, kes reisivad ilma eraldi istekohata, kehtib 100% allahindlus pileti hinnast, kuid on kohustuslik tasuda kütuse ja mõningaid lennujaama makse. Ostes lapsele edasi-tagasi pileti, veenduge, et tagasisõidu ajal laps ei ole juba või ei saa lennu ajal  2 aastaseks, vastasel korral ostke kaks eraldi piletit: edasisõidupilet – rinnalapse, tagasisõidu – lapsepilet. Rinnalast peab saatma täiskasvanud isik. Täiskasvanud isik, kes saadab rinnalast, peab olema vähemalt 16 aastane. Üks täiskasvanud isik võib saata ainult ühte rinnalast. Kui ostate rinnalapse pileti, siis talle ei anta eraldi istekohta. Kui soovite rinnalapsele eraldi  istekohta, siis peate ostma lapsepileti.
Pöörake tähelepanu sellele, et lennukis ei tohi olla rohkem kui 3 rinnalast.

Lastele vanuses 2-11 aastat (k.a.) soodustused ei kehti. Lapsed vanuses 12 kuni 15 (kaasa arvatud) aastat võivad iseseisvalt reisida ainult passi või sünnitunnistuse ja notari poolt kinnitatud volituse olemasolul. Nooremaid kui 12 aasta vanuseid lapsi peab saatma vähemalt 16 aastane täiskasvanud isik. Lapsi ilma neid saatvate isikuteta ei lubata lennukisse. Ilma saadetavate isikuteta laste sõidutamise teenust käesoleval ajal ei osutata.

INFORMATSIOON RASEDATELE

Vastavalt lennukompaniide kehtivatele Üldistele reisijate ja pagasi vedamise reeglitele, selleks et vältida riske, nõutakse rasedatel reisijatel arsti tõendi olemasolu, mis kinnitab, et rase reisija tervise seisukord lubab lennukiga sõita. Tõendis peab olema näidatud võimalikud riskid ja raseduse kestvus. Kui rasedus kestab 28 nädalat või enam,  siis selline tõend on kohustuslik. Arsti tõend peab olema välja antud mitte varem kui 7 päeva enne väljalendu.
Enne pileti ostmist organiseeritud turismireisile, milles on lennureisid, tuleb rasedusest teatada turismiagentuurile ja (või) reiside organisaatorile UAB “Novaturas” ning saada UAB “Novaturas” kinnituse.
Arsti tõend on vajalik registreerimise ajal ning kogu reisi jooksul. Vastavalt lennukompaniide Üldistele reisijate ja pagasi vedamise reeglitele, rasedaid naisi peale 32 raseduskuud ei lubata lennukisse. Lennukompanii võib keelduda vedada rasedaid naisi ka enne 32 raseduskuud, juhul kui on raseduse komplikatsioone, samuti naisi, kes sünnitasid vähem kui 7 päeva enne väljalendu.
Erandjuhtumitel lennuki saatja või kapten, hinnates naise tervise seisukorda enne väljalendu ja lennu olukorda (näiteks halvad meteoroloogilised tingimused, keeruline reis jms), võib keelduda vedada rasedat naist. Selliseid meetmeid rakendatakse, kui tekib kahtlus, et õhulend võib olla kahjulik naise tervisele. UAB “Novaturas” ja lennukompanii ei võta endale vastutust selle eest, et rasedal naisel puudub arsti tõend, milles on näidatud raseduse kestvus, võimalikke riske ja kinnitust lennata lennukiga, samuti lennuki meeskonna otsuste eest raseda naise suhtes.

PUUETEGA REISIJAD

Üldine informatsioon:

Hoolitseme selle eest, et õhureisi ajal puuetega reisijad tunneksid end võimalikult mugavalt, abistame neid nii, nagu näevad ette EL direktiivi 1107/2006 nõuded. Palume reisijaid varakult teatada (vähemalt 48 tundi enne väljalendu) , millist abi nad vajavad.
Soovitame pileti tellimise ajal informeerida reisija puuetest. Reisijad võivad ise tellida spetsiaalse abi piletite reserveerimise ajal.
Lennukompanii poolt osutatavad teenused:
Meie lendude ajal osutatakse ainult invaliidi ratastoolide teenuseid.
Lamavat isikut ei lubata lennukisse, spetsiaalset meditsiinilist abi ei osutata.
• WCHR – invaliidi ratastool kuni lennuki trepini – reisija võib ise minna trepist üles ja alla ja istuda oma kohale lennukis, kuid ratastool on vajalik jõudmiseks ooteruumist kuni lennuki trepini.
• WCHS – invaliidi ratastool kuni lennuki trepini – reisija ei saa ise minna trepist üles ja alla, kuid ta saab iseseisvalt tõusta ratastoolist ja istuda oma kohale lennukis.
• WCHC – invaliidi ratastool lennuki kabiini – reisija on täiesti liikumisvõimetu, ratastool on vajalik kuni oma kohale istumiseni lennukis.
• WCHP – isiklik invaliidi ratastool – reisija reisib oma isikliku ratastooliga, kas tavalise või akumulaatoritega ratastooliga. Lennukis on lubatud kasutada ainult kuivakupatareisid.
Ei ole lubatud kasutada ratastoole, kui nendes kasutatakse akusid, milledest võib vedelik välja voolata.
Reisijad, kes ei saa ise enda eest hoolitseda lennu ajal, samuti psüühiliste või motoorika häiretega reisijad, tohivad lennukiga lennata ainult terve täiskasvanud inimese saatel. Kõik puuetega reisijad peavad istuma tavalistes täisnurkse seljatoega lennuki istmetes.
Isiklik ratastool transporditakse pagasi osakonnas nagu registreeritud pagas, lisaraskusena lubatud tasuta pagasi kaalule. Kuivakupatareidega ratastooli võib anda pagasis vedamiseks järgmistel tingimustel:
• Patareid on välja lülitatud;
• Patarei klemmid on isoleeritud;
• Patarei on turvaliselt kinnitatud ratastooli külge.
Reisija isiklik ratastool (WCHP) toimetatakse konveieriga lennujaama saabumissaali. Kuni selle momendini kasutatakse lennujaama ratastooli. Agent abistab reisijat pagasi vastuvõtmisel ja liikumisel vastuvõtu saali.
Puuetega reisijad võivad lennukisse siseneda kas esimestena, viimastena või teiste reisijatega samal ajal, sõltuvalt sellest, millist abi nad vajavad.

PAGASI VEDAMINE

Üldine informatsioon:

Pagasimäärad reisija kohta (välja arvatud INF alla 2.a.):
Käsipagas – 1 ühik maksimaalse kaaluga 5 kg;
Äraantav pagas – 1 ühik maksimaalse kaaluga 13 kg või 15 kg või 20 kg sõltuvalt konkreetsest lennust ja sihtkohast.
(Täpne äraantava pagasi määr on näidatud konkreetse lennu „Lisatud pagas“ aknas ja Piletil).
Pagasimäärad väikelastele INF (alla 2 eluaasta) ilma kinnitatud istekohata:
lennud väljuvad/saabuvad Vilniusest: lubatud 1 ühik äraantavat pagasit kuni 10 kg ja 1 kokkukäiv kergkäru;
lennud väljuvad/saabuvad Riiast: ei ole ette nähtud pagasit, lubatud ainult 1 kokkukäiv kergkäru;
lennud väljuvad/saabuvad Tallinnast: ei ole ette nähtud pagasit, lubatud ainult 1 kokkukäiv kergkäru.

Tasu täiendava pagasi ja ülekaalu eest
Juhul kui ületatakse tasuta registreeritud pagasi kaal ja kohtade arv, siis tuleb tasuda üheaegselt nii pagasi ülekaalu kui ka kohtade arvu tasu. Ei kehti piiranguid [ldise pagasi kogukaalu kohta, kuid ühe pagasipakendi kaal ei tohi ületada 32 kg. Pakendit, mille kaal on suurem kui 32 kg, ei registreerita. Sellise pakendi peate nii ümber pakkima, et ühe koha kaal ei oleks suurem kui 32 kg. Soovitame iga kohvri külge kinnitada etikett oma nime ja aadressiga. Mitme reisija lubatavat pagasi kogust ja kaalu ei liideta ja arvestatakse igale reisijale eraldi.

Käsipagas

Lennuki kabiini on lubatud kaasa võtta üks pagasi ühik kaaluga kuni 5 kg, mille mõõtmed ei ületa 55x45x25cm (kaasa arvatud sangad ja rattad). Kui selline norm ületatakse, siis pagas tuleb registreerida. Seda tehakse Teie enda ja kaasreisijate mugavuse ning turvalisuse eesmärgil, kuna kabiinis olev ruum pagasi jaoks on piiratud.

Pagasi keelatud esemete nimekiri

Turvalisuse eesmärgil on KEELATUD vedada (nii lennuki kabiinis kui registreerimata pagasis, samuti registreeritud pagasis) järgmisi esemeid:
• lõhkeaineid (näit: laskemoona, ilutulestikku, signaalrakette);
• põlevaid vedelikke ja tahkeid aineid (näit: välgumihkli gaasiballoone, tuletikke, värvaineid, lahusteid, tahket kütust, muid kergesti süttivaid esemeid ja aineid, isesüttivaid aineid; aineid, mis veega reageerimisel eraldavad põlevaid gaase jms esemeid);
• põlevaid, mitte põlevaid, mürgiseid ja surve all olevaid gaase (näit: pisargaasi, gaasivalgusteid, butaani, propaani, kämpingu gaase, hapnikuballoone);
• dokumentide toimikuid ja dokumentide  kaasi nendesse installeeritud turvaseadmetega;
• oksüdeeruvaid aineid (näit valgendusaineid, vesinikülihapet);
• mürgiseid ja nakatavaid aineid (näit arseenik, tsüaniidid, mõningad insektisiidid);
• radioaktiivseid aineid;
• oksüdeeruvaid aineid (näit happed, leelised, vedela elektrolüüdiga akud, elavhõbe);
• muud esemed ja ained, näit magnetiseeruvad, tervisele kahjulikud ja ärritavad;
• esemeid, millede transportimine on keelatud riiklikkude seadustega või valitsuste otsustega vastavatesse riikidesse või nendest ülelendude ajal;
• esemeid, mida pole võimalik paigutada reisilennukitesse nende